آثار نقــاشیـــــــ ، عکــس و طــراحیـــــــ گرافیکــــــــ  صوفیــــا مردانـــــی
Works of Designing, Painting and Photography Soophia Mardani